Me

 

 

 

 

 تِنٍفٍسِتِ هُوٍآآء هُذِهُ آلدُنٍيًآآآ َفٍي1\10\1410 هــ

آسِتِقِبُلتِيً آمٍيً لصِدُرٍهُآآ آلحِآآنٍيً رٍغٌمٍ آآنٍيً حِرٍمٍتِهُآآآ مٍنٍ يًوٍمٍ آلعُيًيًد

وسببت لها الالم والكثير من المعاناه في التسعه اشهر ..

لَقِدُ گنٍتِ آلمٍوٍلدُهُ آلآوٍلىٍ….

آلآوٍلىٍ لوٍآلدُيً.وٍآلحِفٍيًدُهُ آلآوٍلىٍ لجَدُيً وٍآلدُ آمٍيً

..آسِمٍوٍنٍيً هُنٍوٍفٍ وٍآلىٍ آلآنٍ لآآعُرٍف آلسرٍ وٍرٍآء هُذِآ آلآسِمٍَ

..

..

..

عُشُرٍوٍوٍوٍنٍ عُآمٍآ مٍضَتِ

تِعُلمٍتِ مٍنٍهُآآآآ آلگثَيًرٍ

وٍهُل آلعُشُرونٍ گآَفٍيًيًيًيًهُ لدُرٍوٍسِ آلحِيًآآهُ؟

لآآظِنٍ ذِآلگ!!!

 

وٍلگنٍنٍيً تِعُلمٍتِ آنٍ آگوٍنٍ صِرٍيًحِهُ رٍغٌمٍ قِسِوٍهُ آلحِقِيًقِهُ

 

آلحِقِدُ..لآيًمٍگنٍ آنٍ آجَعُلهُ يًغٌزٍوٍ َقِلبُيً َفٍهُوٍ شُيًطَآنٍ مٍآهُرٍ لآآحِبُذِ وٍجَوٍدُهُ في حياتي

 

آلحِزٍنٍ مٍرٍحِلهُ شُآَقِهُ وٍمٍتِعُبُهُ نٍعُيًشُهُآ آيًآآمٍ وٍقِدُ تِگوٍنٍ َفٍتِرٍآتِ طَوٍيًلهُ وٍلگنٍ بُآلعُآدُهُ نٍهُآيًتِهُآآآ جَمٍيًلهُ

 

آلحِبُ ..يًوٍلدُ مٍعُنٍآآآ َفٍيً آحِضَآنٍ وٍآلدُيًنٍآآآ ,فٍنٍگبُرٍ وٍنٍسِيًرٍ للمٍجَهُوٍل غٌآَفٍليًيًنٍ نٍبُحِثَ عُنٍهُ..فٍمٍنٍ آلغٌبُآء َفٍعُل ذِلگ

فٍلوٍ بُحِثَنٍآ جَيًدُآ لوٍجَدُنٍآهُ دُآخٍل َقِلوٍبُنٍآ آلنٍآبُضَهُ ..

..

 

..

..عُشُقِتِ آلبُحِرٍ نٍتِيًجَهُ للرٍآحِهُ آلتِيً تِتِمٍلگنٍيً عُنٍدُ رٍؤيًتِهُ..

 

آحِبُبُتِ آلليًل لهُدُوٍئهُ وٍآلنٍظِرٍ آلىٍ تِألَقِ نٍجَوٍمٍهُ

 

آدُمٍنٍتِ آلشُوٍگلآهُ لتِآثَيًرٍهُآ آلگبُيًرٍ عُلىٍ مٍزٍآجَيً..

 

 

هُوٍيًتِ آلتِصِوٍيًرٍ لتِجَمٍيًدُهُ آللحِظِآتِ آلجَمٍيًلهُ آلتِيً آعُيًشُهُآ وٍجَعُلهُآ ذِگرٍىٍ دُآئمٍهُ مٍنٍ آلمٍسِتِحِيًل آنٍ آنٍسِآهُآ

 

آلحِيًوٍآنٍآتِ مٍنٍ آجَمٍل آلمٍقِتِنٍيًآتِ آلتِىٍ آهُوٍىٍ جَمٍعُهُآ وٍتِرٍبُيًتِهُآ َفٍعُنٍدُمٍآ آنٍظِرٍ آليًهُآ وٍآرٍآَقِبُ حِرٍگتِهُآ

آذِگرٍ الله وٍآتِدُبُرٍ َفٍيً صِغٌيًرٍ مٍخٍلوٍقِآتِهُ آلجَمٍيًلهُ

 

مٍآرٍسِتِ آلتِصِمٍيًمٍ بُل آحِبُبُتِهُ َفٍآصِبُحِتِ آَقِرٍأ وٍآتِعُلمٍ..وٍآلىٍ آلآنٍ آتِعُلمٍ َفٍهُوٍ عُآلمٍ گبُيًرٍ گعُآلمٍنٍآ

ففٍيً گل يًوٍمٍ آگتِشُفٍ مٍآهُوٍ جَدُيًدُ.

..

..

مٍنٍذِ آلصِغٌرٍ آدُوٍنٍ آحِآسِيًسِيً َفٍيً دُفٍآتِرٍيً آلمٍزٍخٍرٍفٍهُ ذِآتِ آلآَقِفٍآل آلصِغيًرٍهُ

آصِبُحِ ذِالگ شُيًئآ مٍهُمٍآ بُآلنٍسِبُهُ ليً

فٍفٍيًهُ آخٍرٍجَ مٍآبُدُآخٍليً مٍنٍ آحِآسِيًسِ

 

 

وٍمٍعُ آلآيًآمٍ حِآوٍلتِ آنٍ آشُآرٍگهُ مٍعُ آلجَمٍيًيًعُ

عُمٍلتِ جَآهُدُهُ لَفٍتِحِ مٍدُوٍنٍتِيً آلخٍآصِهُ وٍلآگنٍهُآ لمٍ تِگنٍ نٍآجَحِهُ گمٍآ يًنٍبُغٌيً!!

وٍلآگنٍهُآ گآنٍتِ خٍطَوٍهُ آوٍلىٍ مٍمٍتِعُهُ

 

حِآوٍلتِ تِطَوٍيًرٍ ذِلگ

وٍآذِآ آنٍآ آرٍىٍ نٍفٍسِيً هُنٍآ

 

آحِــــلآمٍيً..

بُل طَمٍوٍحِآتِيً گثَيًيًرٍهُ وٍلگنٍيً آسِعُىٍ جَآهُدُهُ َفٍيً تِحِقِيًقِهُآ

 

وٍآنٍ لمٍ آتِمٍگنٍ مٍنٍ ذِآلگ َفٍبُمٍجَرٍدُ آغٌمٍآضَ آلعُيًنٍيًنٍ

آعُيًشُ وٍآشُعُرٍ َفٍيً آجَوٍآئهُآ..

 

آطَمٍحِ لگيً آگوٍنٍ عُبُدُآ مٍخٍلصِآآ آلىٍ الله وٍآنٍ آسِگنٍ َفٍيً َفٍسِيًحِ آلجَنٍآآآتِ

 

آحِلمٍ آنٍ آحِلَقِ َفٍيً آعُآليً آلسِمٍآء..ليًسِ بُصِعُبُ!!

وٍلگنٍ آلآصِعُبُ آنٍ آگوٍنٍ آنٍآ مٍنٍ يًقِوٍدُ تِلگ آلطَآئرٍهُ

 

آليًآبُآآآآنٍ مٍنٍ آجَمٍل مٍآرٍأتِ عُيًنٍنٍيً

فٍفٍيً گل يًوٍمٍ يًزٍيًيًيًدُ شُغٌفٍيً لزٍيًآآآرٍتِهُآآ وٍآلتِعُرٍفٍ آلىٍ شُعُبُهُآآآآ

 

آحِتِرٍفٍ آلتِصِوٍوٍوٍيًرٍ وٍآَفٍتِتِحِ مٍعُرٍضَآ خٍآصِآ بُيً..

 

آطَلبُ مٍنٍ آلرٍحِمٍنٍ آنٍ آگوٍنٍ آمٍآ لتِوأمٍيًنٍ ..ذِوٍآتِ عُيًنٍيًنٍ عُسِليًتِيًنٍ..بُآرٍيًنٍ بُوٍآلدُيًهُآآآ يًتِمٍتِعُآنٍ بُگآمٍل آلصِحِهُ وٍآلعُآَفٍيًيًهُ<<قِوٍلوٍآ آنشاءالله

 

آسِعُىٍ آنٍ آگوٍنٍ عُوٍنٍآ وٍيًدُآ حِآنٍيًهُ مٍسِآعُدُهُ لگل مٍنٍ يًحِتِآجَهُآآ ..وٍآرٍسِمٍ آلبُسِمٍهُ عُلىٍ شُفٍآهُ گل حِزٍيًنٍ

 

 

هُذِهُ آنٍآ وٍمٍآأسِعُىٍ جَآآهُدُهُ لتِحِقِيًقِهُ

 

تِحِيًتِيً آليًگمٍ بود

 

هُنٍوٍفٍ

 

 

Advertisements

Responses

 1. ما شاء الله تبارك الله

  مبدعه … كليوم عن يوم يزيد اعجابي بصرارك وبداعك

  الله يوفقك
  وأن شاء الله توصلين للي تبينه وتحققينه وتضلين من احسن لأحسن

  وتفتحين معرض لصورك ونحتفل فيك

  والله يرزقك بتوم يفرحون قلبك ويبرون بك يالله ياكريم

  موفقه يالغلا
  🙂

 2. ماشاء الله بنت خيتو والله من جد مبدعه اعجبني كثيرا ابداعك استمري الى الامام والله يوفقك ويوفقني معك بس على فكره انا اللي علمتك الابداااااااع خخخخخخخخخخخخخخ

 3. السلام عليكم
  يختي عليها هالبنوووته ؛)
  ما شاء الله تاريخ ميلاد مميز ….
  انا مثلك احب البحر والتصوير …
  اما اليابان فأستغرب حب الناس لهم … انتي وغيرك الكثيير .. هل هم أصبحوا موضه !!!؟ >>تتفلسف ما عليك خخخخ
  تقبلي مروري ودمتي بفرحه …
  محبتك …

  • وعليييكم السلام والرحمه
   عسسوووووله تسلميلي ع المرور الجمييل

   اممم البحر و التصوير اكبر من ان يكونو هوايييه او مكاان عام للزيااااره
   فأشيااء كثييره تتغير اذا مارسنا هالشي او زرنا هالمكاان
   من حيييث الارتياح وتغيير المود وترسيخ الذكريات
   والتامل والاستمتاع..

   وعلى سالفه الياباان وحبهااا او بالاصح عشقهاا
   احبيت اليابان قبل يطلع مسلسل خواطر الي جنني زياده وجنن الباقي
   كنت مدمنه افلام ياباني كوري
   كنت احب الاسيوييين بشكل عام
   انا من محبيين الاستطلاع والاستكشاااف
   عجبببت كثيير
   لللامااكن الطبيعيييه والسياحييه المميزه الي مستتحييل تشوفينها بمكاان ثاني
   اشياااء كثير شدتني الى اليابااان
   معاملاتهم.طريقتهم بالحياه..اخلاقهم.
   حتى اشجارهم ومواسم الازهار
   عندهم عجيييبه ومميزه

   سبحااان الله
   من الصفر جميعهم جاهدوا للاعاده اعمار مدينتهم من بعد دمار شامل

   هالمره شكلي انا اللي تفلسفت علييييك
   بس ببساطه
   كل واحد فاقد حلمه يمكن يحصله باليابان<<عاد هالكلمه يبيلهااا تفسييير كثيير
   لما اخلص اختبارات اخبرج فديييت روووحج

   تسلميلي كثيييير عالتواجد الجميييل

 4. حبيبتي هِنّوووووو…
  أنا أول مرة ادخل على مدونتج بس بصرااااحــة لقيت أشياااااااااااء واجد >>>هذا إذا موكل الاشياء اللي أحبها واللي احس فيها موجود هنا…

  كلامج… شعورج…مرررة جمييييل بل رائع لا لا..مادري شقول واعبر عنه بس اقدر أقول “حسيت برااااحة”والشعور اللي أحس فيه لقيت أحد يشعر مثله ويقدر يقوله..

  نبرة التفاؤل… روح الأمل.. النقاء والصفاء
  كله في كلاااامج
  أحس توني أعرفج ؟!
  عرفت هنوف من دااااخل مو بس من برا
  وعرفت هنوف الحقيقية مو بس هنوف بنت جيرانّا…

  هِنّووو ” أحبج” بقووووة

  للعلم أنا بنت جيرانكم…
  ياليل <<<كلمة المرور بيني وبينج ههههه

 5. :

  أهلآإ هنوف .

  مآشآءآلله تبآرك آلله ..

  أنتي رآإئعه ~

  كوني كذلك دآإئمـآإ ~

  :

  أول زيآره لن تكون الأخيره وأشكر لك زيآإرتك لي 🙂

 6. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  ما شاء الله تبارك الله

  كنت اقرأ في موقع شذى الضوء

  وتتبعت المقال وشفت ردج على شرح الاخ

  http://lightfragrance.wordpress.com/2010/06/15/termsb/#comments

  اذا محتاجة اي مساعدة ان شاء الله اقدر افيدج فيها كل ما يخص التصوير

  واذا تحبين تشتركين معانا في موقع مصوري الامارات تفضلي هذا الرابط

  http://www.uaephotographers.com

  ان شاء الله تحصلين الفائدة المرجوة من علوم تقنية التصوير
  طبعا لا تنسين ان التسجيل بالاسم الصريح

  تقبلي مروري المصور والموديل : عبدالحميد الحدادي
  للتواصل : alyafei-2000@hotmail.com
  جوال : 971552903002+

 7. ما شا الله تبارك الله
  والله تعبير رااااائع عن الذات تبارك الله
  شخصية رائعة وروح أروع
  أعجبتني شفافيتك ووضوحك في وصف نفسك وما بداخلك
  أحسنتي التعبير عن نفسك جدا << ما شاالله عليكي
  أسأل الله أن يرزقك ما تتمني
  ويحقق لكي كل أمنياتك
  ويااارب يرزقك توأمين عيونهم عسلية 🙂

 8. مرحبآ

  هنووف ماشاءالله عجبني كلآمك عن نفسك , وفيكي مني :$

  الله يحقق لك أمنيآتك كلها , ويرزقك التوآم يارب ~!

  تصدقي دايمآ اتمنى انو الله يرزقني بتوم يختي اختصآر للوقت والتعب وكلش 😛

  متآبعة لك ,

  فـمآن الله

 9. بما أنك ولدت في يوم العيد
  فبإذن الله أنك تمثلين السعادة في المنزل

  أنا حرمت أمي من عيد الأضحى لكني ولدت قبل العيد بثلاث أيام

  عموما
  نتمنى لك كل التوفيق
  أنا أتذكر مدونة بعنوان الهنوف
  انقطعت عن التدوين
  هل هي أنتي ولاتشابه أسماء

  • اهلا بك اخ مستشاار
   حنا حرمناهم من يوم العيد بس اكيييد اعطيناااهم شعور وفرحه احلى من يوم العييييثد
   .
   .
   يعطييييك العافيييه وموووفق باذن الله
   اممم كان عندي مدونه قديمه باسم هنوف
   وهذا عنوانها
   http://www.hanuof.com/enter.html
   ولا اعلم هل كنت تقصد هذه او لا
   شكرا عالمرررور

 10. انساانة من مجرد كلماات,,
  احسست بأنها تحمل من الطمووح مالله أعلم بها,,
  بالتووفيق لك..
  واعرفي ان كل بدااية نجااح فكرة

 11. آلهنوف

  بجد أنتي جميله ~

  وأطال الله بعمرك يآرب ~

  كل مآيعجبك هو فعلآ ججججميل بجمآلك ..

  وآلله يحقق أمنيتك (تبع) التوآمين فعلا أمنيه أسرتني وإن شآءآلله تزورين آليآبآن ~

  :

  وفقك آلله ي جميله

  : )

 12. مرحباً اختي هنوف ~
  مدونة رآئعة جداً تنم عن فتاة طموحة ، وواعية 🙂

  وآصلي ونحن معك ^.^

 13. لاتعلــــــــــــــــــــــــــــيق تميز لاحدود له

  up((((هنووف)))
  upupupupupupupupupupup
  upupupupupupupupupupupupup
  upupupupupupupupupupupupupupup
  upupupupupupupupupupupupupupupupup
  upupuupupupupupupupupupupupupupupupupup
  upupupupupupupupupupupupupupupupupuupupupupup

 14. هنوف ..

  انضممتي اليوم لمدونتي .. وسعدت كثيرا لزيارتك
  سأكون بقربك ..

 15. بثررراحه مقدممه ولآ ارروووع اهننيكي يالغاليه

  تقبلي مروري برهوم


اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

w

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: